VsV 2017 wieder zertifiziert

VsV 2017 wieder BRC grade AA 2017, IFS Broker Higher Level, IFS Food Higher Level, MSC, Naturland und ASC zertifiziert!